शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जळगांव येथे कंत्राटी तत्वावर नेमणुक करावयाच्या उमेदवारांची दि. 31.10.2023 रोजीच्या प्रत्यक्ष मुलाखतीदरम्यान पात्रतेनुसार तथा गुणक्रमांकानुसार निवड व प्रतिक्षायादी

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जळगांव येथे कंत्राटी तत्वावर नेमणुक करावयाच्या उमेदवारांची दि. 31.10.2023 रोजीच्या प्रत्यक्ष मुलाखतीदरम्यान पात्रतेनुसार तथा गुणक्रमांकानुसार निवड व प्रतिक्षायादी